Portfolio

Bydlení pro seniory Poštovka

Bydlení pro seniory Poštovka

31
BYDLENÍ PRO SENIORY POŠTOVKA
Adresa: Zahradníčkova 1118/2, Praha 5 - Košíře
Investor: M Č Praha 5
Architekt: UNIT architekti, s. r. o.
Stav: stavební řízení
Zahájení: 03 2017
Dokončení: 2019
Investice: 65 mil. Kč

Objemová studie Bydlení pro seniory Poštovka je projekt iniciovaný městskou částí Praha 5, která v současné době nedisponuje dostatečným množstvím bytů vhodných pro samostatné seniory a která zároveň hledá aktuální formu nabídky takového bydlení. Jde o rekonstrukci a dostavbu stávajícího montovaného skeletu objektu mateřské školy z 80. let 20. století s cílem vytvořit pinohodnotné bydlení pro aktivní samostatnější seniory s možností docházky pečovatelky a vytvoření prostoru pro aktivizační programy.
Vhodným typem bydlení jsou samostatné malometrážní byty s možností společných aktivit ve sdílených prostorech objektu jak v interiéru, tak v exteriéru, v zahradách. Byty a sdílené prostory by měly svou formou vyhovovat specifickému požadavku bydlení osob seniorského věku. Snahou bylo vytvořit takové obytné prostředí, ve kterém se jeho obyvatelé nebudou cítit jako v institucionálním bydlení neosobního charakteru, ale kde naopak mohou nalézt domov mezi přáteli.
Ke stávajícímu objemu je v jižní části dostavěn objem nový a nově vzniklé křídlo je dopiněno dvěma hmotami na západě a na jihu. Stará budova se tak stává součástí třípodlažní kompozice tvaru písmena U uzavírající uprostřed hlavní společenský prostor domu: kryté atrium přístupné jak novým hlavním vstupem z jihu, tak stávajícím vstupem ze severu, který však nově piní pouze doplňkovou funkci. Sestava je dopiněna na severu menším objemem stávajícího schodíště, která tvoří jakýsi kroužek nad pomyslným kompozičním U. Jednotlivým křídlům tvořícím celkovou kompozicí je přitom ponechána objemová autonomie a spáry mezi nimi jsou využity jako boční osvětlení atria a jako východy do venkovního prostoru. Výška zástavby a výškové úrovně podlah nové hmoty navazují na výškové úrovně původního skeletu. Ve vzhledu domu, především v interiéru a v severní vstupní části, jsou ponechány historické stopy a původní dům se propisuje do vzhledu nové budovy.
Celkové urbanistické řešení lokality a umístění stavby na pozemek reflektuje děje a stávající stavby v lokalitě. Hrana nové výstavby respektuje uliční čáru vymezenou hranou přilehlé existující zástavby středně podlažních obytných solitérních domů a staví se čelem k nově vytvořenému veřejnému prostoru. V nově uvolněném a otevřeném prostoru po odstranění části oplocení je příležitost vytvořit kvalitní obytné veřejné prostranství s preferencí pěšího pohybu, s pobytovými místy a městským mobiliářem, které v lokalitě chybí. V části nového veřejného prostoru vzniká malý parčík s lavičkami a travnatou plochou. Samotná stavba je posunuta k západní straně pozemku, východní strana je volná a prostor je určen jako oplocená zahrada členěná na prostory s různým využitím.
(Zdroj: UNIT architekti, s. r. o.)

Datum

7. březen 2019

Štítky

Developerské projekty